Bơm thuỷ lực dạng bánh răng

Bơm thuỷ lực dạng cánh gạt

Bơm thuỷ lực dạng piston

Động cơ thuỷ lực hướng tâm

Động cơ thuỷ lực quỹ đạo